Tagarchief: overwerk

geen vakantietoeslag over overwerk

Hoge Raad bevestigt: overwerk is geen loon

Soms is een lange strijd nodig over een gering bedrag om een algemene regel nogmaals bevestigd te zien.

In dit geval streden de partijen tot aan de Hoge Raad over, uiteindelijk, een bedrag van € 187,73 aan vakantietoeslag. De Hoge Raad oordeelde dat de werkgever die toeslag niet hoefde te betalen. Volgens de cao moest de vakantietoeslag worden berekend over het gemiddeld verdiende loon. En daar horen overuren niet bij.

De situatie

Een werknemer heeft een tijdelijke arbeidsovereenkomst van december 2002 tot mei 2003. De CAO voor het slagersbedrijf is op de overeenkomst van toepassing en er is een salaris overeengekomen van € 1.672,- per 4 weken. De arbeidsovereenkomst wordt niet verlengd.
De werknemer vordert bij de kantonrechter ruim € 2.000 aan overuren die hij maakte tijdens zijn dienstverband die nog niet zijn uitbetaald. Daarnaast vordert hij over dat bedrag ook vakantietoeslag.

Het oordeel van de rechtbank en het gerechtshof

De kantonrechter veroordeelt de werkgever tot het uitbetalen van de overwerk-uren. De gevorderde vakantietoeslag over de overuren hoeft de werkgever niet te betalen. De vakantietoeslag wordt volgens de cao berekend aan de hand van het loon. De CAO is niet duidelijk over het begrip ‘loon’ maar de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag vermeldt dat overuren niet behoren tot het normale loon. In hoger beroep bekrachtigt het hof het vonnis van de kantonrechter.

Het oordeel van de Hoge Raad

De Hoge Raad vindt dat het hof het bij het rechte eind had.
Op grond van de toepasselijke cao moet voor de berekening van de vakantietoeslag het gemiddeld verdiende loon als uitgangspunt worden genomen. Omdat de cao het begrip loon niet verder uitlegt, geldt het loonbegrip uit artikel 6 van de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag. En dat zegt expliciet dat overwerk geen loon is. Daarom is in dit geval alleen de “geldelijke tegenprestatie voor gedurende de normale werktijd verrichte arbeid”van belang voor de berekening van de vakantietoeslag. En daaronder vallen dus niet de overuren.