Tagarchief: deeltijd ww

Versoepeling van de arbeidsmarkt, wat zou jij de politici in het Catshuis adviseren ?

Wat moet bereikt worden

 • Werkgevers moeten minder kosten maken als ze personeel willen/moeten ontslaan
 • Overgang werk naar werk makkelijker maken
 • Minder kosten voor de overheid

Uitgangspunten

 • Toets moet blijven (kantonrechter/UWV/Beëindigingovereenkomst)
  • Als werkgever de ontslagaanvraag niet goed onderbouwd heeft meer geld in de WW pot
 • Opzegtermijn blijven gehandhaafd.
 • Faciliteiten voor ouderen handhaven en beter toegankelijk maken.

Voorstellen voor maatregelen

 • Proeftijd verlengen naar 3 maanden voor alle contracten
  • Proeftijd mag ook volbracht worden door werken met behoud van uitkering om zo WW-ers makkelijker te laten instromen
 • Stages ook toegankelijk maken voor mensen die niet direct verbonden zijn aan een school of anders op de scholen hier iets voor verzinnen
 • 3 x 3 wordt 5 x 5
  • 5 jaar dienstverband bij 1 werkgever is eigenlijk best goed, heel veel jongelui willen niet eens meer zo lang bij een werkgever blijven.
   • Voorwaarde = scholing, elk jaar een bedrag vrijmaken
 • Ontslagvergoeding afschaffen en hiervoor in de plaats een outplacementbegeleiding/geld voor WW
  • Outplacement vast bedrag per persoon of eigen Outplacement afdeling oprichten (net zo als je W&S afdelingen hebt)
  • Branche verenigingen mobiliteitscentra laten opzetten waar werkgevers medewerkers kunnen aanmelden voor outplacement (zie http://www.fundeon.nl/loopbaantraject )
  • WW maximale termijn van 2 jaar doen inclusief een bijdrage via de werkgever. Het 1edeel wordt (geheel of deels) door de werkgever gefinancierd (maximaal 6 maanden), en maximaal 1,5 jaar vervolgens door de UWV (ook weer afhankelijk van duur dienstverband).
   • Geld voor 1e en 2e deel  WW afhankelijk van duur dienstverband
 • Getuigschrift  afschaffen en hiervoor in de plaats een plaatsingsadvies maken, op te stellen door de laatste werkgever.
  • Waar is de medewerker goed in, in welke omgeving komt hij/zij tot zijn recht, wat zouden functies, taken kunnen zijn waar hij/zij floreert ?
 • Werkgevers moeten verplicht aan scholing doen
  • Stages/werkplek-ervaringsplaatsen/omscholingsplekken
  • Een % vd loonsom moet verantwoord worden via scholingskosten en als een werkgever dat niet doet è extra heffing loonbelasting
  • Branche verenigingen moeten scholing stimuleren (zie www.OTIB.nl)
 • Deeltijd ontslag mogelijk maken
  • Zodat mensen wel in dienst kunnen blijven en bij betere tijden weer meer kunnen gaan werken
 •  BBL voor volwassenen openstellen die zich willen omscholen, eventueel een verkorte opleiding creeren op ROC’s

Aangescherpte regeling deeltijd WW 20 juli van start

Vanaf 20 juli kunnen bedrijven weer gebruik maken van de nieuwe aangescherpte deeltijd-WW. Minister Donner van Sociale Zaken wil dat bedrijven zorgvuldiger kijken op welke manier ze gebruik maken van de regeling, zodat meer bedrijven van de regeling gebruik kunnen maken. Daarnaast zijn ook strengere regels voorzien om fraude met de deeltijd WW te voorkomen. Het budget voor de regeling is opgehoogd van 375 miljoen euro naar 950 miljoen euro.

Dit staat in de brief over de aanpassingen in de deeltijd WW die minister Donner heeft gestuurd naar de Tweede Kamer. De aangescherpte regels zijn er gekomen naar aanleiding van de conclusies van de evaluatie na drie maanden deeltijd WW. Uit de evaluatie bleek dat veel bedrijven voor het overgrote deel van het personeel deeltijd WW aanvroegen. Dat betekent dat de regeling maar door weinig bedrijven gebruikt zou kunnen worden. Ook is het doel van de regeling dat bedrijven de deeltijd-WW gebruiken om een substantiële, tijdelijke terugval in orders op te vangen, maar niet om pijnlijke beslissingen over een reorganisatie lang voor zich uit te schuiven.

Bedrijven kunnen zelf bepalen in welke mate zij de deeltijd WW nodig hebben en voor welk deel van hun personeel. Wel komt er een drempel. Bedrijven moeten de werktijd van werknemers met minstens 20 procent verkorten en het voornemen hebben minimaal zes maanden van de regeling gebruik te maken. Ook wordt de regeling zo aangepast dat naarmate bedrijven meer personeelsleden in de deeltijd-WW plaatsen, zij er korter gebruik van kunnen maken. Als minder dan 30 procent van het personeel er gebruik van maakt, mag de uitkering 15 maanden duren. Tussen 30 en 60 procent is dit 12 maanden en bij meer dan 60 procent wordt de duur 9 maanden. Ook gaat de verlenging niet meer met periodes van zes maanden, maar met periodes van drie maanden, zodat bedrijven bewuster omgaan met extra gebruik van de regeling.

Naar aanleiding van signalen over fraude en de wens van de Tweede Kamer worden ook de regels voor fraude aangescherpt. Bij het constateren van een fraudegeval, wordt de deeltijd-WW in het hele bedrijf stopgezet en moeten alle – ook terecht ontvangen – uitkeringen worden terugbetaald. De werknemer betaalt de uitkering terug waarvan is vast komen te staan dat die onterecht is verkregen. De werkgever moet alle overige uitkeringen terug betalen. Bovendien gaan UWV en de Arbeidsinspectie strenger controleren op fraude met deeltijd-WW.

Tot slot is de scholingsbepaling in de regeling aangescherpt. Bedrijven kunnen geen verlenging van deeltijd WW krijgen, als niet duidelijk is dat de deeltijders ook echt scholing (gaan) krijgen. Ook is bij onjuiste opgave van scholing door het bedrijf de frauderegeling van toepassing. Daarnaast is een mogelijkheid gecreëerd voor een meester-gezel-regeling. De deeltijders mogen in het bedrijf scholing geven aan stagiaires en werknemers die korter dan een jaar in dienst zijn. Op die manier worden twee vliegen in één klap geslagen: er wordt iets gedaan aan het tekort aan stageplaatsen en de deeltijders hebben de mogelijkheid toch van nut te zijn voor het eigen bedrijf.

Het extra geld voor de regeling kon deels worden gedekt uit een besparing op de ‘gewone’ WW die groter bleek dan bij de start van de regeling was voorzien. Voor   het   restant van 250 miljoen heeft Donner ruimte moeten zoeken op zijn eigen begroting. In zijn brief geeft Donner aan dat ‘lastige keuzes’ met ‘pijnlijke gevolgen’ daarbij onvermijdelijk zijn. Donner

Bron : www.szw.nl

Deeltijd WW, informatie voor werkgevers

Deeltijd-WW

Heeft u als werkgever minder werk door de economische crisis? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van deeltijd-WW. Dit is een nieuwe regeling waardoor het voor werkgevers makkelijker wordt om hun werknemers in dienst te houden. U kunt uw werknemers tijdelijk minder laten werken zonder dat u ze hoeft te ontslaan, indien de aangewezen vertegenwoordiging van werknemers hiermee instemt. Zo kunt u uw werknemers weer inzetten als de economische situatie verbetert.
Onder aangewezen vertegenwoordiging van werknemers wordt verstaan:

Als de urenvermindering 20 of meer werknemers betreft: de belanghebbende verenigingen van werknemers (vakbonden). Dat wil zeggen de vakbonden met leden in uw onderneming.

Als de urenvermindering minder dan 20 werknemers betreft: een andere vertegenwoordiging van werknemers, zoals een ondernemingsraad (OR) of een personeelsvertegenwoordiging (Pvt).

Deeltijd-WW houdt in dat uw werknemers tijdelijk minder uren gaan werken. Na de periode van deeltijd-WW moeten zij weer hun oorspronkelijke aantal uren gaan werken.
Voor de uren die uw werknemers tijdelijk niet werken, kunnen zij een WW-uitkering krijgen als zij aan de voorwaarden voor WW voldoen. Over het aanvragen leest u meer op Aanvragen van deeltijd-WW.

U maakt met de aangewezen vertegenwoordiging van werknemers afspraken over scholing, zodat u uw werknemers beter kunt inzetten of dat zij beter in staat zijn elders werk te krijgen mocht u ze toch moeten ontslaan. Ook spreekt u af dat u het mogelijk maakt dat uw werknemers kunnen worden gedetacheerd; dan gaan uw werknemers tijdelijk bij een andere werkgever werken.

Het UWV heeft voor vragen over deeltijd-WW een apart telefoonnummer geopend: (088) 898 20 08. U kunt het UWV bellen op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Houd uw loonheffingennummer bij de hand als u belt. het UWV kan u dan sneller van dienst zijn.

(bron www.uwv.nl)