Wijzigingen van het UWV, per 1 januari 2013

Premiekorting door mobiliteitsbonus

Vanaf 1 januari 2013 krijgt u als werkgever een mobiliteitsbonus als u iemand in dienst neemt van 50 jaar en ouder met een uitkering of iemand met een ziekte of handicap.

U krijgt deze mobiliteitsbonus maximaal 3 jaar. De premiekorting die u ontvangt is:

 • € 7.000 per jaar als u iemand in dienst neemt die 50 jaar of ouder is en een uitkering heeft.
 • € 7.000 per jaar als u iemand in dienst neemt met een ziekte of handicap, en als deze werknemer minimaal het minimumloon verdient.
 • € 3.500 per jaar als u iemand in dienst neemt met een ziekte of handicap, en als deze werknemer met loondispensatie bij u gaat werken.

Premiekorting 62-plusser

De huidige premiekorting voor het in dienst hebben van een werknemer van 62 jaar of ouder vervalt.

Duur proefplaatsing wijzigt in 2013

De periode waarin iemand op proef bij u kan werken (proefplaatsing) is gewijzigd. Vanaf 1 januari 2013 is dat 2 maanden.

Heeft u een vacature? En twijfelt u of een kandidaat geschikt is voor een functie in uw bedrijf? Dan kunt u samen met de werknemer een proefplaatsing aanvragen. Geven wij toestemming? Dan mag hij 2 maanden op proef bij u werken. Tijdens de proefplaatsing betaalt u de werknemer geen loon. Hij houdt tijdens de proefplaatsing namelijk zijn uitkering(en). Stopt de uitkering tijdens de proefplaatsing? Bijvoorbeeld omdat de maximale duur is bereikt? Dan stoppen wij met betalen.

Verlenging van de proefplaatsing

In uitzonderlijke gevallen is 2 maanden te kort. Dan kunt u bij ons, als het om een werknemer gaat met een ziekte of handicap, verlenging van de proefplaatsing aanvragen. Wij beoordelen dan of dit noodzakelijk is voor de werknemer. Een proefplaatsing duurt nooit langer dan in totaal 6 maanden.

Voorwaarden voor proefplaatsing

 • Proefplaatsing is mogelijk voor een werknemer met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering. U vult samen met de werknemer het aanvraagformulier in: Aanvragen proefplaatsing. De werknemer kan pas bij u beginnen na toestemming van UWV.
 • De werknemer heeft nog niet eerder bij u gewerkt.
 • U sluit voor de werknemer een aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering af.
 • U verklaart dat u bereid bent om de werknemer na afloop van de proefplaatsing een contract aan te bieden van minimaal 6 maanden.

Werknemer met een WW-uitkering moet 3 maanden werkloos zijn

Biedt u een werknemer met een WW-uitkering een proefplaatsing aan? Dan moet hij minimaal 3 maanden werkloos zijn. En wij verwachten dat hij zonder die proefplaatsing moeilijk aan werk komt. Dit geldt niet bij een van de onderstaande situaties:

 • De werknemer is jonger is dan 27 jaar en heeft geen startkwalificatie.
 • De werknemer had, vóór hij WW kreeg, langere tijd een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. En hij kan niet meer werken in zijn oude functie.

Tarieven deskundigenoordeel stijgen

De tarieven voor een deskundigenoordeel gaan op 1 januari 2013 omhoog. De prijs voor werkgevers wordt € 400. Dit bedrag is meer in overeenstemming met de werkelijke kosten.

U (of uw werknemer) kan een deskundigenoordeel aanvragen als de re-integratie dreigt vast te lopen, bijvoorbeeld door een verschil van inzicht. Als u er samen niet uitkomt, ook niet met hulp van uw bedrijfsarts of arbodienst, kan UWV een onafhankelijk deskundigenoordeel over de situatie geven.

Delen, natuurlijk !Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter

Versoepeling van de arbeidsmarkt, wat zou jij de politici in het Catshuis adviseren ?

Wat moet bereikt worden

 • Werkgevers moeten minder kosten maken als ze personeel willen/moeten ontslaan
 • Overgang werk naar werk makkelijker maken
 • Minder kosten voor de overheid

Uitgangspunten

 • Toets moet blijven (kantonrechter/UWV/Beëindigingovereenkomst)
  • Als werkgever de ontslagaanvraag niet goed onderbouwd heeft meer geld in de WW pot
 • Opzegtermijn blijven gehandhaafd.
 • Faciliteiten voor ouderen handhaven en beter toegankelijk maken.

Voorstellen voor maatregelen

 • Proeftijd verlengen naar 3 maanden voor alle contracten
  • Proeftijd mag ook volbracht worden door werken met behoud van uitkering om zo WW-ers makkelijker te laten instromen
 • Stages ook toegankelijk maken voor mensen die niet direct verbonden zijn aan een school of anders op de scholen hier iets voor verzinnen
 • 3 x 3 wordt 5 x 5
  • 5 jaar dienstverband bij 1 werkgever is eigenlijk best goed, heel veel jongelui willen niet eens meer zo lang bij een werkgever blijven.
   • Voorwaarde = scholing, elk jaar een bedrag vrijmaken
 • Ontslagvergoeding afschaffen en hiervoor in de plaats een outplacementbegeleiding/geld voor WW
  • Outplacement vast bedrag per persoon of eigen Outplacement afdeling oprichten (net zo als je W&S afdelingen hebt)
  • Branche verenigingen mobiliteitscentra laten opzetten waar werkgevers medewerkers kunnen aanmelden voor outplacement (zie http://www.fundeon.nl/loopbaantraject )
  • WW maximale termijn van 2 jaar doen inclusief een bijdrage via de werkgever. Het 1edeel wordt (geheel of deels) door de werkgever gefinancierd (maximaal 6 maanden), en maximaal 1,5 jaar vervolgens door de UWV (ook weer afhankelijk van duur dienstverband).
   • Geld voor 1e en 2e deel  WW afhankelijk van duur dienstverband
 • Getuigschrift  afschaffen en hiervoor in de plaats een plaatsingsadvies maken, op te stellen door de laatste werkgever.
  • Waar is de medewerker goed in, in welke omgeving komt hij/zij tot zijn recht, wat zouden functies, taken kunnen zijn waar hij/zij floreert ?
 • Werkgevers moeten verplicht aan scholing doen
  • Stages/werkplek-ervaringsplaatsen/omscholingsplekken
  • Een % vd loonsom moet verantwoord worden via scholingskosten en als een werkgever dat niet doet è extra heffing loonbelasting
  • Branche verenigingen moeten scholing stimuleren (zie www.OTIB.nl)
 • Deeltijd ontslag mogelijk maken
  • Zodat mensen wel in dienst kunnen blijven en bij betere tijden weer meer kunnen gaan werken
 •  BBL voor volwassenen openstellen die zich willen omscholen, eventueel een verkorte opleiding creeren op ROC’s
Delen, natuurlijk !Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter

Voornemens voor werknemers van 65-plus

Werknemers van 65 jaar en ouder hoeft u straks maar zes weken loon door te betalen als zij ziek zijn. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal begin 2012 een wetsvoorstel  indienen dat de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van 65-plussers beperkt van 104 weken naar zes weken.

Ook de ontslagtermijn voor 65-plussers wordt korter. Die bedraagt op dit moment één tot vier maanden, afhankelijk van de (cao-)afspraken. Straks moet de ontslagtermijn voor pensioengerechtigde werknemers worden teruggebracht naar één maand. Met de maatregelen hoopt minister Kamp werkgevers over de streep te trekken om oudere werknemers in dienst te houden en te nemen. Eerder dit jaar maakte de minister in een brief bekend welke stappen hij wil zetten om ouderen te stimuleren om langer te blijven werken.

Delen, natuurlijk !Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter

Gemiddelde stijging lonen (1,3%) is minder dan de inflatie (2,6%)

De inflatie tot op heden in 2011 is 2,6%. De loonkosten zijn in de zelfde periode gemiddeld 1,3% gestegen. De stijging van de lonen is gebaseerd op de stijging van de lonen in de CAO’s. 75% van de CAO’s zijn voor 2011 inmiddels afgesloten en de loonstijgingen die hierin zijn afgesproken, zijn opgenomen in het gemiddelde percentage van 1,3. In deze 75% van de CAO’s zijn echter grote verschillen.  De overheid-CAO’s zijn maar voor 44% bekend, in de profit sector was dit voor 82%.

Delen, natuurlijk !Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter

Vitaliteitsregeling, laatste nieuws per oktober 2011

Vitaliteitssparen
Gaat in per 1 januari 2013.
Medewerkers en ondernemers (ook zzp-ers) kunnen meedoen aan deze spaarvorm.
Er zijn geen opnamedoelen, je kunt het gespaarde bedrag zonder opgave van reden opnemen.
Stortingen zijn aftrekbaar in box 1 (loonbelasting en inkomstenbelasting), het saldo op de rekening telt niet mee bij box 3 (vermogen) en pas bij opname ga je belasting betalen.
Maximaal fiscaal vrije saldo is 20.000 euro en je mag maximaal fiscaal vriendelijk 5.000 euro per jaar sparen.
Opnemen vanaf de 62-jarige leeftijd is beperkt tot 10.000 per jaar.

Spaarloon
Wordt per 1 januari 2012 afgeschaft. De opgebouwde tegoeden komen in 2012 vrij, maar kunnen ook nog blijven staan.

Tip : Doe je nog niet mee aan de spaarloonregeling en wil je snel voordeel…. Stort dan in december 2011 613,00 euro (het maximale bedrag) op je spaarloonrekening en neem dit in januari 2012 weer op. Dan heb je fiscaal voordeel.

Levensloop
Wordt per 1 januari 2012 afgeschaft.
Voor deelnemers aan de levensloop is een overgangsregeling gemaakt. Deze is :
* Heb je op 31 december 2011 meer dan 3.000,00 euro op de rekening, dan blijft de regeling bestaan en mag je dus ook verder sparen conform de levensloopvoorwaarden. De levensloopverlofkorting (max 201,00 euro per jaar) komt te vervallen. Deze groep deelnemers mag zelf kiezen of de levensloopregeling in 2013 wordt omgezet in een vitaliteitsspaarrekening, zonder belastingheffing.

* Heb je minder dan 3.000 euro op je levenslooprekening staan per 31 december 2011, dan mag je niet meer bijsparen. Het tegoed moet je opnemen voor verlof in 2012 en/of in 2013. Ook mag je de levensloop in 2013 omzetten naar een vitaliteitsspaarrekening, zonder belastingheffing. Heb je per 31 december 2013 nog saldo op de levenslooprekening staan, dan wordt het geld uitbetaald, onder inhouding van de belasting.

Zet je de levensloopregeling vanaf 1 januari 2014 of later om naar vitaliteitssparen, wordt er vanaf 20.000 euro belasting geheven.
Je mag niet tegelijkertijd aan levensloop en aan vitaliteitssparen meedoen.
Je mag ook niet een vitaliteitsspaarrekening weer omzetten in een levenslooprekening.

Delen, natuurlijk !Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter

Spaarloon, levensloop en vitaliteitsregeling

Het kabinet is van plan om de spaarloonregeling en de levensloopregeling in elkaar schuiven tot ‘de vitaliteitsregeling’ die erg lijkt op de levensloopregeling (belastingvrij sparen om verlof op te kunnen nemen). Feitelijk verdwijnt de spaarloonregeling.

De ideeen nu zijn dat er met ingang van 1 januari 2012 niet meer ingelegd kan worden op een spaarloonrekening. De rekening zelf blijft nog bestaan.

De vitaliteitregeling (van kracht per 1 januari 2013) is eigenlijk gewoon een levensloopregeling, maar dan zonder mogelijkheid om het geld te gebruiken om eerder te stoppen met werken.
De vitaliteitsregeling is bedoeld om verlof te bekostigen voor zorg, sabbaticals, reizen, omscholing, een eigen bedrijf beginnen, demotie of deeltijdpensioen.

Zoals gezegd, dit is een voornemen. Volg de media vooral voor het laatste nieuws.

Delen, natuurlijk !Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter

AOW uitbetaling vanaf de 65-ste verjaardag

Met ingang van 1 januari 2012 wordt de AOW pas met ingang van de 65-ste verjaardag uitbetaald. Nu is dat nog met ingang van de 1e van de maand waarin iemand 65 jaar wordt. Dit is een bezuinigingsmaatregel van het kabinet en levert ongeveer 60 miljoen per jaar op.

Welke consequenties heeft dit voor u als werkgever ?
Normaal betaalt u als werkgever het salaris tot aan de maand waarin de medewerker 65 jaar wordt. Per 1 januari 2012 moet dit dus worden tot aan de verjaardag van de medewerker. Feitelijk betekent dit dus dat u langer salaris moet doorbetalen en de medewerker moet dan ook langer doorwerken. Dus echt tot aan zijn 65-stje verjaardag.

Dit is nog een voorstel en moet nog behandeld worden in de 2e Kamer.

Delen, natuurlijk !Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter

1 januari 2012, afloop tijdelijke maatregel 4 contracten voor jongeren

Op 1 januari 2012 loopt de tijdelijke maatregel af, die per uitzondering toestaat dat jongeren tot 27 jaar 4 opeenvolgende tijdelijke contracten mogen hebben in 4 jaar (in plaats van 3 contracten in 3 jaar). Alhoewel er nog een kans is dat deze tijdelijke maatregel verlengd kan worden, is ons idee dat dit niet gaat gebeuren. Immers, de crisis is zo ongeveer wel voorbij.

Echter, de vraag doet zich nu voor wat er gaat gebeuren als het straks 1 januari 2012 is. Hoe zit het dan met de contracten van jongeren tot 27 jaar. Lopen die dan door, of wordt dat per 1 januari 2012 omgezet ?

Het antwoord is als volgt.

 • Als eerst is het van belang om te bepalen wanneer de medewerker 27 jaar wordt. Per deze datum, ookal is het voor 1 januari 2012, wordt het dan lopende 4e contract automatisch omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Dit geldt dus ook ingeval de medewerker in het 4e contract, na 1 januari 2012 27 jaar wordt.
 • Als de medewerker nog geen 27 jaar is en het is nog voor 1 januari 2012, is er nog niets aan de hand. Een 4e contract loopt dan van rechtswege af. Dit geldt ook voor 4e contracten die gesloten zijn voor 1 januari 2012 en die dus in 2012 of later aflopen. ook deze lopen van rechtswege af. Er is dus geen opzegging nodig, het dienstverband loopt automatisch af.
 • Voor de goede orde, als een medewerker tijdens de looptijd van het 3e contract 27 jaar wordt, is er niets aan de hand, want het 3e contract loopt binnen 3 jaar gewoon van rechtswege af. Let op, als de jongere in 2011 27 jaar wordt, maar de som van de 3 contracten is langer dan 3 jaar, dan wordt het weer wel omgezet in onbepaalde tijd.

Mag je een medewerker in december 2011 nog een 4e tijdelijk contract aanbieden ?
Ja, dat mag, zolang het 4e contract maar binnen de totale looptijd van 4 jaar, van de 4 contracten bij elkaar opgeteld blijft. Stel je hebt 3 x een half jaar contract gegeven, dan zou je theoretisch in december 2011 nog een 4e contract van 2,5 jaar kunnen aanbieden. Dit 4e contract loopt dan van rechtstwege af. Let wel op dat de medewerker tijdens het 4e contract geen 27 jaar wordt, want dan wordt het dan lopende contract automatisch omgezet naar onbepaalde tijd.

Wat gebeurt er na 1 januari 2012 ?
Alhoewel er nog een mogelijkheid is dat deze uitzondering nog wordt verlengd, gaan wij daar niet van uit. Dat zal tzt wel bekend worden. Er van uitgaande dat per 1 januari 2012 deze tijdelijke maatregel afloopt, geldt de gewone regel weer, dat er in 3 jaar tijd 3 tijdelijke contracten kunnen worden aangeboden, zonder overigens leeftijdsbepalingen.

Heb je vragen, plaats een reactie, of stuur een email naar mailbox@nyctea.nl

Delen, natuurlijk !Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter